OVK

OVK-Besiktning med åtgärder

OVK- Obligatorisk Ventilationskontroll

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig process som utförs för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är i gott skick och fungerar effektivt, vilket bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskad energianvändning. Fastighetsägaren är enligt svensk lag skyldig att genomföra OVK regelbundet, och en certifierad funktionskontrollant måste utföra kontrollen. Om en byggnad inte uppfyller kraven för en godkänd OVK kan det leda till sanktioner eller krav på att åtgärda brister i ventilationssystemet
Vad ska kontrolleras Vid OVK?

Vid varje OVK ska ventilationssystemet kontrolleras för föroreningar, instruktioner och skötselanvisningar ska vara lättillgängliga, och systemet ska fungera enligt avsett syfte och design. Vid den första OVK-besiktningen måste funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämma med gällande föreskrifter. För återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten kontrollera att systemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde vid installationen och föreslå åtgärder för att förbättra energihushållningen utan att försämra inomhusklimatet.

OVK innebär att ventilationssystemets funktionskontroll, energibesparing, inomhusklimat och underhåll granskas och utvärderas. Ett väl fungerande ventilationssystem bidrar till ett bättre inomhusklimat genom att säkerställa tillräcklig luftväxling, vilket kan minska hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär.

Hur ofta ska man genomföra OVK?

Hur ofta en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ, användning och ventilationssystemets konstruktion. Det är viktigt att konsultera gällande riktlinjer och regler för den specifika byggnaden och dess ventilationssystem för att få detaljerad information om hur ofta OVK bör utföras. Exempel på intervall för kontroller är 3 år för förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett ventilationssystemets typ, samt 3 år för flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med FT- och FTX-ventilation, medan 6 år gäller för byggnader med S-, F- och FX-ventilation.

Protokoll

Funktionskontrollanten ska noggrant dokumentera och redovisa resultatet av sin inspektion, inklusive avvikelser, brister och förslag på åtgärder. Efter besiktningen ska protokollet undertecknas och överlämnas till byggnadens ägare samt kommunens byggnadsnämnd.

Ett officiellt intyg om besiktningen ska utfärdas och placeras på en synlig plats inom byggnaden, som vid entrén eller i trapphuset. Byggnadens ägare måste omedelbart åtgärda identifierade fel och brister och kontinuerligt övervaka och underhålla ventilationssystemet mellan besiktningstillfällena.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Kommunens byggnadsnämnd

Kommunens byggnadsnämnd har ansvaret för att övervaka att byggnadens ägare uppfyller sina skyldigheter gällande obligatoriska ventilationskontroller. Om ägaren inte genomför OVK enligt gällande regler, kan byggnadsnämnden vidta åtgärder som att utfärda ett föreläggande eller sanktioner som böter.

Nordisk Energioptimering - OVK med åtgärdsförslag

På Nordisk Energioptimering förstår vi att en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag har mycket att hålla reda på. Därför erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som hjälper dig att hålla koll på allt. Vi kan erbjuda professionella OVK-besiktningar och energideklarationer samt säker nyckelhantering. Vi kan också rengöra och justera ventilationssystem, så att du kan vara säker på att allt uppfyller kraven. Och eftersom vi vet att din tid är värdefull erbjuder vi alla dessa tjänster. Så om du letar efter en effektiv och professionell besiktningsman, behöver du inte leta längre. Vi på Nordisk Energioptimering ser till att din fastighet är i toppskick, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt. I byggnader är en god inomhusluftkvalitet viktig för både de boende och själva byggnaden.

 

Som fastighetsägare eller förvaltare är det sista du vill ha att göra med ett undermåligt ventilationssystem. Det är inte bara en hälsorisk för dina boende, utan kan också leda till dyra reparationer längre fram. Därför har vi gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen för att få en Obligatorisk Ventilationskontroll (översyn av ventilationssystem) utförd och godkänd.  Vi erbjuder även ventilationsrengöring, kanalrengöring och justeringstjänster i samband med OVK-inspektionen, så att du kan slå två flugor i en smäll. Få en offert idag och andas lugnt i vetskapen om att ditt ventilationssystem är i goda händer. Det är effektivt att göra OVK-besiktningen och energideklarationen samtidigt. Passa på att få en offert och boka energideklarationen när du beställer OVK-besiktningen.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan