Serviceavtal

Serviceavtal

Här kan du se ett urval av våra servicetjänster som vi kan göra Serviceavtal på .

Serviceavtal för ventilation 

Ett serviceavtal för ventilation är en överenskommelse mellan en brukaren av en ventilationsanläggning  och Nordisk Energioptimering som erhåller service och underhåll för ventilationen. 

Avtalet anger vilka tjänster som kommer att erbjudas, hur ofta de kommer att utföras och vilka kostnader som är förknippade med dem. Serviceavtalet kan till exempel innefatta regelbundna besiktningar och rengöring av ventilationen, samt reparationer och ersättning av delar som behöver bytas ut. Syftet med ett serviceavtal för ventilation är att säkerställa att ventilationen fungerar optimalt och att eventuella problem upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede.

Kunderna för ett serviceavtal för ventilation kan vara olika typer av organisationer eller enskilda personer som använder ventilation i sina lokaler. Detta kan inkludera kontor, skolor, butiker, restauranger, företag och andra typer av byggnader där ventilation är nödvändig för att hålla luften frisk och ren. 

Vilka är typiska beställare av tjänster för serviceavtal för ventilation
 • Fastighetsägare
 • Driftsorganistioner
 • Energiförbättrare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Restauranger
 • Köpcentrum och Butiker 
 • Industrier
 • Verkstäder och lackverkstäder
 • Sjöfart och oljeplattformar
 • Hotell och sjukhus
Förslag på Besiktningar samt kontroller som kan ingå i ett serviceavtal för ventilation
 • OVK-besiktning med åtgärdsförslag.
 • Nedsmutsningsgrad i kanaler
 • Status på batterier i aggregat/värmeväxlare, elinstallationer
 • Kontroll av filter/Byte av filter
 • Status på remmar och skivor
 • Funktionskontroll av ventilationssystem
 • Samordna prov/test av sammansatta system
 • Entreprenadbesiktningar (Slutbesiktningar)
 • CE märkning av sammansatta system
Förslag på mätningar som kan ingå i ett serviceavtal för ventilation
 • Real tids mätning med prognoser
 • ”Före och Efter” mätningar
 • Implementering av överordnat övervakningssystem med larmgränser.
Förslag på Rengöring av utrustning som kan ingå i ett serviceavtal för ventilation
 • Rengöring av värmeväxlare/kylkondensorer
 • Rengöring ställverk, nätstationer, isolatorer, transformatorstationer
 • Elskåp
 • Rengöring kanaler (all typ av smuts)
 • Rengöring av butikskyla
 • Rengöring av lagerkyla (förångare).
 • Mögelsanering
Driftoptimering
 • Styr och reglertekniska injusteringar.
 • Optimering av värme/kyla och ventilation
 • CO2 konvertering av kysystem
 • Kontroll av befintlig anläggning med åtgärdsförslag LCC/utbytes strategi med åtgärdsförslag
Service och underhåll
 • Genomgång av befintliga system med kommentarer
 • Förslag till förbättringsåtgärder.
 • Förslag på kostnadssänkande åtgärder
 • Energirådgivning
 • Underhållsplaner
Projektledning/Ombyggnation
 • Kostnadsberäkningar
 • Ledning/Uppföljning av projekt.
Byggstädning/Servicestädning
 • Upprensning av byggmaterial
 • Grovrengöring av lokalytor
 • Grovrengöring av byggytor
 • Rengöring av renoveringsområden

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan