Före- och eftermätningar

Före- & eftermätningar på ventilation

Före- & eftermätningar på ventilation

Behovet av före- & eftermätningar på ventilation beror på arten av de problem som ska utredas, och på resultatet av de föregående utredningsstegen. Ofta blir det fråga om att mäta luftflöden och/eller koldioxidkoncentration. Luftföring i rum, luftrörelser mellan utrymmen, och filterfunktion är exempel på andra delar av ventilationens funktion som kan behöva undersökas genom mätningar.

Generellt gäller när man göra före- & eftermätningar på ventilation att man använder etablerade/standardiserade metoder. Det finns en rad publicerade metodbeskrivningar som kan utnyttjas i detta sammanhang, exempelvis sådana från Nordtest.

Före- & eftermätningar på ventilation

Mäter man inte vet man inte!

Mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer ska utföras enligt skriften T9:2007 från Formas.   Innan mätningarna startar måste utredaren noggrant tänka igenom vad syftet är och hur mätarbetet ska genomföras. Om uppdragsgivaren så önskar ska utredaren kunna redovisa en mätplan som preciserar:

• Vad som skall mätas och med vilken metod.
• På vilka platser mätningar skall göras och varför dessa platser valts ut (typrum, väderstreck, försörjande aggregat, verksamhet).
• När varje mätning skall utföras.
• Vilka omständigheter som kan påverka resultatet (exempelvis väder och vind, tekniska installationers driftstatus och personbelastning)
• Vilket resultat som förväntas, vilket innefattar bl a en sammanställning av kriterier och krav som skall verifieras

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan