Obligatorisk ventilationskontroll i Göteborg

Obligatorisk ventilationskontroll i Göteborg

Enligt boverket definition är en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig process som genomförs för att säkerställa att ventilationssystemen i byggnader är i gott skick och fungerar effektivt, vilket i sin tur bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskar energianvändningen. Enligt svensk lag är fastighetsägaren skyldig att genomföra OVK i Göteborg med jämna mellanrum, och en certifierad funktionskontrollant måste utföra kontrollen . Om en byggnad inte uppfyller kraven för en godkänd OVK kan det leda till sanktioner eller krav på att åtgärda brister i ventilationssystemet.

Vad ska kontrolleras Vid OVK?

Under varje obligatorisk ventilationskontroll i Göteborg ska följande aspekter kontrolleras:

 1. Ventilationssystemet ska granskas för att säkerställa att det inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 2. Instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet ska vara lättillgängliga.
 3. Ventilationssystemet ska fungera enligt avsett syfte och design.

Vid den första OVK-besiktningen är det även viktigt att:

 1. Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gäller vid tidpunkten för besiktningen.

För återkommande OVK-besiktningar ska funktionskontrollanten:

 1. Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 2. Utvärdera och föreslå åtgärder som kan förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Efter att funktionskontrollanten har utfört OVK och föreslagit eventuella energieffektiviserande åtgärder, är det byggnadens ägare som bestämmer om dessa förslag ska genomföras eller inte.

UR VILKA ASPEKTER KONTROLLERAS VENTILATIONSSYSTEMET UR VID EN OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL i Göteborg?

OVK innebär att en rad olika aspekter av ventilationssystemet granskas och utvärderas, inklusive följande:

 1. Funktionskontroll: Under en OVK utvärderas ventilationssystemets prestanda och funktion. Detta innebär att kontrollanten säkerställer att systemet uppfyller de krav som gällde vid installationen, samt att det fungerar korrekt och säkert .
 2. Energibesparing: OVK syftar också till att identifiera och rekommendera åtgärder som kan förbättra energieffektiviteten i ventilationssystemet. Genom att minimera energiförlusterna och optimera systemets drift kan fastighetsägaren spara energi och pengar.
 3. Inomhusklimat: Ett väl fungerande ventilationssystem bidrar till ett bättre inomhusklimat genom att säkerställa en tillräcklig luftväxling, vilket kan leda till minskade hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär. OVK innebär att kontrollera att systemet verkligen bidrar till en bra inomhusmiljö.
 4. Underhåll: Genom att genomföra OVK kan fastighetsägaren få rekommendationer om nödvändigt underhåll, såsom rengöring av ventiler, kanaler och fläktar samt byte av filter . Regelbundet underhåll är avgörande för att säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att fungera effektivt och säkert.
HUR OFTA SKA OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL i Göteborg GENOMFÖRAS?

Hur ofta en obligatorisk ventilationskontroll i Göteborg ska utföras varierar beroende på vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. Generellt kan man säga att kontrollerna ska utföras med jämna mellanrum för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt .

Det exakta tidsintervallet för kontroller kan variera beroende på bland annat byggnadens typ, användning och ventilationssystemets konstruktion. Det är viktigt att konsultera de riktlinjer och regler som gäller för den specifika byggnaden och dess ventilationssystem för att få mer detaljerad information om hur ofta OVK bör utföras.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

PROTOKOLL

Under varje besiktning av byggnader är det viktigt att funktionskontrollanten noggrant dokumenterar och redovisar resultatet av sin inspektion. Denna genomgång innefattar att utvärdera byggnadens ventilationssystem och att granska eventuella fel och brister som kan påverka byggnadens inomhusklimat och energieffektivitet.

Funktionskontrollanten bör i sitt protokoll ange en tydlig och omfattande beskrivning av alla de avvikelser och brister som har upptäckts under inspektionen. Detta inkluderar information om hur de eventuella problemen påverkar byggnadens funktion och förslag på åtgärder för att åtgärda dem. Det är även viktigt att funktionskontrollanten dokumenterar alla positiva aspekter och korrekt fungerande delar av ventilationssystemet.

Efter att protokollet har färdigställts ska funktionskontrollanten underteckna det för att bekräfta att alla uppgifter är korrekta och att besiktningen har genomförts enligt gällande regler och riktlinjer. Detta protokoll blir sedan en viktig del av byggnadens underhållshistorik och kan användas som underlag för framtida beslut kring underhåll och uppgraderingar av ventilationssystemet.

När protokollet är undertecknat och klart är det viktigt att funktionskontrollanten överlämnar ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare. Detta gör att ägaren får kännedom om eventuella brister och kan vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att byggnaden uppfyller kraven på energieffektivitet och inomhusklimat.

Funktionskontrollanten måste också skicka in ett exemplar av det undertecknade protokollet till kommunens byggnadsnämnd. Detta möjliggör för byggnadsnämnden att övervaka och följa upp byggnadens skick och se till att alla relevanta lagar och förordningar efterlevs. Det hjälper även till att säkerställa att byggnadens ägare tar sitt ansvar för att upprätthålla goda levnadsförhållanden för de som bor och arbetar i byggnaden.

PLACERA DET UTFÄRDADE INTYGET OM BESIKTNINGEN PÅ EN FRAMTRÄDANDE PLATS INOM BYGGNADEN

När funktionskontrollanten har genomfört en noggrann besiktning av byggnaden och dess ventilationssystem, är det viktigt att ett officiellt intyg utfärdas. Detta intyg ska innehålla viktig information om besiktningen, såsom besiktningsdatum, de huvudsakliga resultaten från kontrollen och när nästa besiktning ska äga rum. Intyget fungerar som en bekräftelse på att byggnaden har genomgått en regelbunden kontroll och att eventuella brister har identifierats och rapporterats till byggnadens ägare.

För att säkerställa att alla personer som vistas i byggnaden är medvetna om att en besiktning har utförts och att byggnadens ventilationssystem uppfyller gällande krav, är det viktigt att byggnadens ägare placerar intyget på en väl synlig och lättillgänglig plats inom byggnaden. Detta kan exempelvis vara vid entrén, i trapphuset eller i en gemensam korridor där många passerar dagligen.

Genom att göra intyget lättillgängligt och synligt för alla som bor eller arbetar i byggnaden, kan det bidra till att skapa en ökad medvetenhet om vikten av en god inomhusmiljö och en fungerande ventilation. Det ger även en trygghet för invånare och besökare att byggnaden uppfyller kraven för ett hälsosamt inomhusklimat och att ägaren tar sitt ansvar för att upprätthålla goda levnadsförhållanden.

Förutom att placera intyget på en synlig plats inom byggnaden, bör byggnadens ägare även se till att intyget förvaras säkert och i gott skick. Detta innebär att intyget bör skyddas mot fukt, solljus och andra skadliga faktorer som kan förkorta dess livslängd eller göra det svårläst. Det är också viktigt att byggnadens ägare uppdaterar intyget efter varje ny besiktning och ser till att det alltid är det senaste intyget som är uppsatt på den valda platsen.

OMEDELBART ÅTGÄRDA IDENTIFIERADE FEL OCH BRISTER I BYGGNADEN

Det är av yttersta vikt att byggnadens ägare tar ansvar för att snabbt och effektivt åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks i samband med obligatoriska ventilationskontroller (OVK). Detta innebär att ägaren omedelbart bör vidta åtgärder för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och uppfyller de krav som anges i gällande bygglagstiftning.

Ägarens ansvar sträcker sig även till perioderna mellan besiktningstillfällena. Detta innebär att de kontinuerligt måste övervaka och vid behov underhålla byggnadens ventilationssystem för att bevara dess väsentliga tekniska egenskaper och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för de som bor och arbetar i byggnaden.

För att säkerställa att alla krav uppfylls och att underhållet av ventilationssystemet sker på ett korrekt sätt, är det viktigt att byggnadens ägare har en god förståelse för de bestämmelser och riktlinjer som finns inom bygglagstiftningen. Det kan även vara fördelaktigt att samarbeta med kvalificerade yrkespersoner, såsom ventilationsexperter och underhållspersonal, för att säkerställa att eventuella problem identifieras och åtgärdas på ett korrekt sätt.

När det gäller att åtgärda identifierade fel och brister, är det viktigt att byggnadens ägare agerar snabbt och effektivt. Detta innebär att de bör prioritera de mest akuta problemen och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ventilationssystemet återigen fungerar korrekt och uppfyller de krav som ställs. Detta kan innebära att rengöra eller byta ut delar av ventilationssystemet, justera inställningar eller genomföra andra åtgärder för att förbättra systemets prestanda och energieffektivitet.

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ÖVERVAKNING OCH TILLSYN AV BYGGNADENS ÄGARES SKYLDIGHETER GÄLLANDE OVK

Kommunens byggnadsnämnd har det övergripande ansvaret för att övervaka att byggnadens ägare uppfyller sina skyldigheter när det gäller obligatoriska ventilationskontroller (OVK). Detta innebär att byggnadsnämnden måste säkerställa att ägaren genomför regelbundna besiktningar och vidtar lämpliga åtgärder för att åtgärda eventuella brister i ventilationssystemet.

För att utföra detta arbete på ett effektivt sätt är det viktigt att byggnadsnämnden har en god förståelse för gällande lagstiftning och riktlinjer kring ventilation och byggnadsunderhåll. Detta innebär att de behöver vara uppdaterade om de krav och normer som gäller för olika typer av byggnader och ventilationssystem.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK enligt gällande regler, kan byggnadsnämnden vidta åtgärder för att säkerställa att kontrollen genomförs. Detta kan innebära att byggnadsnämnden utfärdar ett föreläggande som kräver att ägaren genomför en obligatorisk ventilationskontroll inom en viss tidsram. Om ägaren inte följer detta föreläggande kan byggnadsnämnden besluta om sanktioner, såsom böter eller andra påföljder.

I de fall där det framgår av ett protokoll från en OVK att kraven på funktionskontroll inte uppfylls, har byggnadsnämnden möjlighet att förelägga byggnadens ägare att åtgärda de identifierade bristerna. Detta innebär att ägaren måste vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och uppfyller de lagstadgade kraven.

För att säkerställa att byggnadens ägare tar sitt ansvar på allvar och uppfyller sina skyldigheter gällande OVK, är det viktigt att byggnadsnämnden utövar en effektiv och konsekvent tillsyn. Detta innebär att de bör följa upp och kontrollera att åtgärder har vidtagits och att byggnadens ventilationssystem fungerar enligt gällande krav och normer. Genom att utöva denna tillsyn bidrar byggnadsnämnden till att säkerställa en god inomhusmiljö och ett hälsosamt inomhusklimat för alla som bor och arbetar i byggnaden.

RELATERAD INFORMATION OCH RESURSER ANGÅENDE OVK

Boverket Boverket erbjuder flera nyttiga resurser och länkar som är relaterade till obligatoriska ventilationskontroller (OVK). Dessa inkluderar:

 1. PBL Kunskapsbanken OVK – En samling av information och riktlinjer om OVK enligt Plan- och bygglagen.
 2. OVK – BFS 2011:16 – Byggnadsverkets föreskrifter om obligatoriska ventilationskontroller.
 3. Utdrag ur äldre byggregler för OVK – En samling av historiska byggregler som rör OVK.

Publikationer Flera publikationer finns tillgängliga som behandlar OVK och relaterade ämnen:

 1. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012 – En samling av regler och riktlinjer för att genomföra funktionskontroller av ventilationssystem.
 2. Krav på funktionskontroll av ventilationssystem – En publikation som går igenom kraven för funktionskontroller av ventilationssystem enligt gällande lagstiftning.
 3. Åtgärder mot radon i bostäder – En guide för att identifiera och åtgärda radonproblem i bostäder, inklusive hur detta kan påverka ventilationssystemet.

Andra webbplatser Förutom Boverket finns det ytterligare resurser och information om OVK på andra webbplatser, såsom:

 1. Webbutbildning om Luft i PBL Akademin (länk till annan webbplats) – En onlineutbildning som behandlar ämnet luft och ventilation enligt Plan- och bygglagen.

Dessa källor och publikationer ger en grundläggande förståelse för OVK och relaterade regler, samt information om hur man säkerställer en god inomhusmiljö och ventilation. Genom att använda dessa resurser kan byggnadens ägare, fastighetsförvaltare och yrkesverksamma inom byggsektorn få insikt och vägledning för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.

 

OVK-Besiktning med åtgärder

OVK med åtgärder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OVK-Besiktning med åtgärder

OVK med åtgärder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OVK-Besiktning med åtgärder

OVK med åtgärder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relaterade artiklar

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan