Miljövänlig rengöring av aggregat

En stor del av Sveriges fastigheter har någon form av ventilationssystem med värmeväxlare. Syftet är att återvinna energin i den uppvärmda luften samtidigt som en gynnsam inomhusmiljö skapas. Det finns olika typer av värmeväxlare på marknaden. En genomgående brist är att rengöringen av dessa system ofta försummas.

Smutsiga aggregat kostar

När systemen inte rengörs, försämras effektiviteten. Det medför högre energiförbrukning och därmed ökade kostnader. Det betyder även ökad belastning på systemet: Kortare livslängd för komponenter i systemet, högre risk för oplanerade avbrott och en gradvis försämrad inomhusmiljö. 

Det har inte funnits lämpliga metoder för rengöring tidigare. Att göra ren en växlare kräver ofta en stor arbetsinsats. Det är svårt att komma åt på vanligt manuellt sätt. Högtrycksrengöring med vatten skadar lameller. Smutsvattnet lägger sig längst ned i klumpar. Många fastighetsägare drar sig för det och väljer att helt byta ut växlaren. 

Smuts och avlagringar på aggregat.

En renare rengöring

Rengöring med torris är här ett perfekt alternativ. Åtkomligheten är mycket god och risken att man skadar lameller är minimal med rätt genomförd teknik. Ingen eller ringa demontering krävs, vilket ger avsevärd förkortning av driftstopp för rengöring. Vid demontering av växlare frigörs ytor som tar mycket kort tid att rengöra. 

Skillnaden mellan den rengjorda delen och den icke-rengjorda delen av allunibiumlamellerna syn tydligt.

Minskad energiförbrukning

Vi på Nordisk Energioptimering  har utvecklat vår metod, som inkluderar specialutrustning för effektiv rengöring av hela klimatsystem. Vi har utfört arbeten på bl.a. större roterande värmeväxlare, batterier, kondensorer, kylmedelskylare och kyltorn. Rengöringen resulterade i samtliga fall i en avsevärt minskad energiförbrukning.

Renare, billigare, mer miljövänlig

När energiförbrukningen sänks blir det lägre energikostnader och mindre negativ miljöpåverkan. Även den direkta miljöpåverkan vid rengöring av aggregat minskar då kemikalieanvändning ej behövs och torrisen som används är CO2-neutral. Våra kunder tjänar ofta in den totala kostnaden för rengöringen efter endast några månaders drift.

Sammanfattning fördelar med Nordisk Energioptimering metod med
torrisrengöring i klimatsystem:

• Förbättrar temperaturverkningsgraden, sänker energiförbrukningen.
• Ger lägre energikostnader och mindre negativ miljöpåverkan.
• Renare luft i fastigheter = minskad risk för hälsoproblem.
• Effektiv och skonsam mot lamellerna i värmeväxlaren.
• Utesluter risken för vattenskada på aggregat och lokaler.
• Ingen användning av kemikalier för rengöring. Torrisen som används är CO2-neutral.
• Tids- och kostnadseffektiv jämfört med konventionell rengöring.